Jedna od aktivnosti u okviru projekta „Bolja podrška pružalaca socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama“ je revizija Protokola o postupanju sa djecom zatečenom u prosjačenju.

Od avgusta 2017. ova aktivnost se realizuje u Bijeljini i u Živinicama. U periodu avgust-septembar održani su inicijalni sastanci i imenovani su članovi radnih grupa koji će aktivno raditi na izradi novih, poboljšanih Protokola.

Kako je planirano, u oktobru, na sastancima RG, su angažovani eksperti koji će na temelju postojećih zakona, preporuke institucija i najbolje prakse, a u saradnji sa članovima radnih grupa, izraditi nacrt novog Protokola. Takođe, angažovan je i voditelj cijelog procesa čiji zadatak će biti organizovanje i vođenje sastanaka, bilježenje prijedloga i konstantna komunikacija sa ekspertima i članovima radnih grupa.

Voditelj procesa i u Bijeljini i u Živinicama je Predrag Stanišić, pravnik u UG „Otaharin“, ekspert u Bijeljini je dr Dimitrije Ćeranić, docent na Pravnom fakultetu u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, a ekspert u Živinicama je Mirsada Bajramović, dipl. pravnik i direktorica Udruženja „Zemlja djece“.

Potreba za revizijom ovih dokumenata uočena je na sastancima radnih grupa za zaštitu bezbjednosti djeteta u Bijeljini i u Živinicama. Kroz praksu je uočeno da postojeći Protokoli nemaju efekta jer najčešće nisu primjenljivi i nisu u skladu sa novim zakonima (zaduženja i nadležnosti institucija). Takođe, problem predstavlja i to što većina zaposlenih u instucijama/organizacijama nije upućena u postojanje dokumenta i njegov sadržaj.

Revizija Protokola je planirana u periodu avgust-novembar. Do kraja novembra bi treblo da budu završeni nacrti i usvojeni od strane potpisnica, a do kraja godine od strane gradonačelnika Bijeljine/načelnika Živinica.

Takođe, na sastanku Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta Brčko distrikt koji je, takođe, održan u oktobru, dat je prijedlog da se pokrene inicijativa za izradu Protokola o postupanju sa djecom zatečenom u prosjačenju i na području ove opštine. Ukoliko inicijativa bude prihvaćena, ova aktivnost biće realizovana sljedeće godine.

Sredstva za reviziju Protokola u Bijeljini i u Živinicama obezbijeđena su kroz projekat „Bolja podrška pružalaca socijalnih usluga socijalno ugroženim osobama“ koji implementira Udruženje građana za promociju i obrazovanje Roma „Otaharin“ uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz regionalni SoRi projekat.